Uw privacy is zeer belangrijk voor ons en wij willen u via deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij alles in staat om uw privacy te waarborgen en behandelen deze gegevens dan ook met de nodige zorg. Onze aanpak is gericht op het toepassen van de in deze materie geldende wet-en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, AVG of Verordening 2016/679)

Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens

Bornem Tennisclub VZW (hierna: “Bornem Tennisclub”, “TC Bornem”, “BTC” of “wij”) is een sportclub gevestigd te Breevendreef 56A, 2880 Bornem. BTC is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken, bewaren of verwijderen ervan. Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn toevertrouwd zoals beschreven in deze privacyverklaring. Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens ook in de toekomst met de nodige voorzorgen zullen behandelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u lid bent bij Bornem Tennisclub, verwerken wij een aantal gegevens. Hierbij kan het onder andere gaan om:

 • uw identificatiegegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum),
 • uw contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres), 
 • uw gezinssituatie (waaronder burgerlijke staat, gezinssamenstelling),
 • gegevens over gezondheid in kader van ongevallenverzekering inbegrepen in uw lidmaatschap, 
 • stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal genomen op onze club door bewakingscamera’s en/of tijdens activiteiten,
 • gegevens over persoonlijke voorkeuren (waaronder: voedselintoleranties, hobby’s)

In bepaalde gevallen bewaart BTC gegevens van de met u verbonden personen (bijvoorbeeld van uw minderjarige kinderen). Soms hebben wij geen rechtstreeks contact met deze personen. Wanneer u ons dergelijke informatie meedeelt, vragen we u hen de Privacyverklaring daarover te informeren. Tot slot kan BTC, ook wanneer u nog geen lid bij ons bent en onder bepaalde voorwaarden, bepaalde gegevens bewaren in kader van uw huidige of voorbije relatie met de club.

Waarom verwerkt Bornem Tennisclub persoonsgegevens?

Bornem Tennisclub verwerkt uw persoonsgegevens om u een adequate dienstverlening te kunnen verzekeren. Meer concreet verwerkt BTC uw gegevens:

 • voor het uitvoeren van ledenadministratie en de daarbij horende dienstverlening, om contact met u te kunnen opnemen in kader van onze activiteiten,
 • deelname aan competities en tornooien,
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • ter ondersteuning van het beschikbaar stellen van de terreinbezetting aan andere bezoekers, medewerkers en/of leden van de club;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • om onze contracten correct te kunnen uitvoeren en opvolgen (zoals sportongevallenverzekering);
 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard hangt af van het soort gegevens. BTC gebruikt enkel gegevens wanneer ze daar een duidelijk doel voor heeft (bijvoorbeeld in het kader van de uitoefening van een overeenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen in hoofde van BTC). Voor de uitoefening van uw of onze rechten kan dat langer zijn dan de wettelijke bewaartermijnen.

Kunnen we uw gegevens doorgeven?

Bornem Tennisclub zal uw gegevens niet verkopen aan derde partijen. Wel kunnen gegevens worden doorgegeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van doeleinden zoals

 • sportongevallenverzekering van onze leden, 
 • het online reservatiesysteem,
 • het aanbieden van gegevens in kader van onze samenwerking met tennisschool wat betreft tennislessen,
 • het aanbieden van gegevens aan de club uitbating in kader van de organisatie van activiteiten.

BTC doet hiervoor uitsluitend beroep op derde verwerkers die volgens haar afdoende garanties bieden op de bescherming van deze gegevens en waarmee een verwerkersovereenkomst werd afgesloten. Deze derden verbinden zich ertoe het vertrouwelijk karakter van de gegevens te vrijwaren. Tot slot verplicht Belgische en internationale regelgeving BTC bepaalde gegevens van haar klanten mee te delen aan welomschreven instanties (waaronder de gemeente). In dit kader benadrukken we dat discretie voor ons zeer belangrijk is en wij enkel ingaan op deze vragen wanneer die gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling, een wettig belang of indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. In geval BTC beroep doet op derde verwerkers, kunnen gegevens terechtkomen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer de Europese Commissie dit land heeft erkend als een land met passend niveau van gegevensbescherming, kunnen we persoonsgegevens doorgeven. In gevallen waar dit niet is gebeurd, kan BTC zich beroepen op de nodige waarborgen voorzien opdat uw gegevens afdoende worden beschermd (bijvoorbeeld door middel van het opnemen van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie of de gegevensbeschermingsautoriteit worden vastgesteld in de contracten met die derde partijen).

Uw rechten als individu

Met betrekking tot de persoonsgegevens die BTC verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht.

U kan uw gegevens inkijken

U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben. U kan uw gegevens laten verbeteren In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.

U kan uw gegevens laten verwijderen

Indien u vermoedt dat BTC bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, kan u vragen deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen met u of derde partijen te kunnen nakomen. U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw gegevens U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop bepaalde van uw persoonsgegevens verwerkt worden. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden, om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen of om de uitvoering van de overeenkomst tussen u, als lid van BTC en wij, niet meer mogelijk te maken.

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te zenden naar privacy@tcbornem.be. BTC behoudt zich het recht om te bepalen of verzoeken gerechtvaardigd zijn of om verzoeken te weigeren van partijen die op een buitensporige wijze van hun rechten gebruik maken. Om uw identiteit te kunnen verifiëren kan BTC o.a. vragen een kopie van uw identiteitskaart te willen overmaken. Op die manier kan BTC er zich van verzekeren dat niemand anders uw rechten uitoefent. Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan BTC richt, wordt binnen de kortst mogelijke termijn -en uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van het verzoek -behandeld en beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. BTC zal u steeds binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag in kennis stellen van dergelijke verlenging. Mocht BTC beslissen dat er geen gevolg kan gegeven worden aan een verzoek, brengt TCB u hiervan uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De beweegredenen van dergelijke beslissing worden u meegedeeld. Indien u niet akkoord gaat met het standpunt van BTC kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of een beroep instellen bij de bevoegde rechtbanken.

U kan ons steeds contacteren voor bijkomende informatie

Indien je bezwaar zou hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitvoering van je rechten dan vragen wij u om rechtstreeks met ons contact op te nemen via privacy@tcbornem.be Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.becommission@privacycommission.be)

Wijzigingen aan de TC Bornem Privacyverklaring

Bornem Tennisclub behoudt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op onze website. Van belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal u geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat (smartphone, tablet, …) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en de website te informeren over uw eerdere activiteiten (bv. invullen van een formulier, …). De server van de website kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die op uw computer of mobiel apparaat staan.

Welke cookies worden gebruikt op de website van TC Bornem?

TC Bornem gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen en de snelheid van uw toekomstig bezoek aan onze website te verbeteren. Daarnaast gebruiken we ook cookies om anonieme statistieken te genereren over het gebruik van onze website met als doel de structuur en de inhoud van onze website te verbeteren. Deze statistische gegevens laten echter niet toe om u persoonlijk te identificeren. Hieronder vindt u een gedetailleerde opsomming en beschrijving van de door TC Bornem gebruikte cookies.

1. Technische cookies

Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de TC Bornem-website. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van onze website te navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.

2. Third party cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website door de bezoekers en verstrekken bijvoorbeeld informatie over de bezochte pagina’s en de doorgebrachte tijd per pagina. De website bevat dus ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen. Dit zijn third party cookies, die niet van de server van de website van TC Bornem zelf komen, maar van Google Analytics en share buttons. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren.

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of helpscherm.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft op de nieuwsbrief – ofwel via de nieuwsbriefpagina ofwel via de contactpagina – worden enkel minimale gegevens opgeslagen in een beveiligde database van Mailchimp. Deze gegevens zijn: 
– uw naam,
– uw voornaam,
– uw e-mailadres.
U kan deze gegevens inkijken, aanpassen of u uitschrijven, door gebruik te maken van de linken in de mailing.


Datum laatste wijziging Privacyverklaring: 09/04/2019